با باربندهای آلومینیومی XD RACK آسوده خاطر سفر کنید.

باربندهای سبک و مقاوم XD Rack با طراحی کاربردی، ارتفاعی بسیار کوتاه و قابلیت نصب آسان