با باربندهای آلومینیومی XD rack آسوده خاطر سفر کنید

باربندهای آلومینیومی سبک و مقاوم XD Rack با طراحی کاربردی، ارتفاعی بسیار کوتاه، با قابلیت نصب آسان