پایه پرژکتور

شامل 2 عدد پایه پرژکتور و کلیه اتصالات مورد نیاز
150.000 تومان