پایه پرژکتور

شامل 2 عدد پایه پرژکتور و کلیه اتصالات مورد نیاز
200.000 تومان