بسفیت

شامل 2 عدد بسفیت به همراه 2 عدد مهره مخصوص اتصال به باربند (بدون مهره 150.000 تومان)
250.000 تومان