باربند

باربند آلومینیومی لندکروزر سری 100

6٬750٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 9 عدد پایه کفی / 6 عدد براکت سقف / 4 عدد قلاب اتصال بار / 2/5*135*200 سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

باربند آلومینیوم پرادو سری 120

5٬750٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 7 عدد پایه کفی / 6 عدد براکت سقف / 4 عدد قلاب اتصال به بار / 2/5*120*160 ساتیمتر / سوراخکاری ندارد

باربندآلومینیومی پرادو سری 150

5٬750٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 7 عدد پایه کفی / 6 عدد براکت سقف / 2 عدد قلاب اتصال بار / 2/5*120*160سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

باربند آلومینیومی نیسان پیکاپ

4٬300٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 7 عدد پایه کفی/ 4 عدد براکت سقف / 4 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد :2/5*120*140سانتیمتر / سوراخکاری دارد

باربند آلومینیومی نیسان رونیز - نیمه عقب

4٬700٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 6 عدد پایه کفی / 4 عدد براکت سقف / 4 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*110*135سانتیمتر / سوراخکاری دارد

باربند آلومینیومی لندکروزر سری 200 - نیمه عقب

4٬800٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 6 عدد پایه کفی / 4 عدد براکت سقف / 4 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد:2/5*135*135 سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

باربند آلومینیومی لندکروزر سری 100 - نیمه عقب

4٬800٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 6 عدد پایه کفی / 4 عدد براکت سقف / 4 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*135*135سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

باربند آلومینیومی لندکروزر پرادو 125 - دو درب

4٬700٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 6 عدد پایه کفی / 4 عدد براکت سقف / 4 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*120*120 سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

باربند آلومینیومی لندکروزر پرادو 150 - چهار درب

5٬750٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 7 عدد پایه کفی / 6 عدد براکت سقف / 2 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*120*135سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

باربند آلومینیومی اف جی کروزر

6٬900٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 9 عدد پایه کفی / 6 عدد براکت سقف / 2 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*135*200 سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

باربند آلومینیومی تویوتا هایلوکس ریوو

4٬700٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 6 عدد پایه کفی / 4 عدد براکت سقف / 2 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*120*120ساتیمتر / سوراخکاری دارد /

باربند فوتون

4٬700٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 6 عدد پایه کفی / 4 عدد براکت سقف / 2 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*120*120 سانتیمتر / سوراخکاری دارد

باربند وینگل

4٬700٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 6 عدد پایه کفی / 4 عدد براکت سقف / 2 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*120*120سانتیمتر / سوراخکاری دارد

باربند کاپرا

4٬700٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 6 عدد پایه کفی / 4 عدد براکت سقف / 2 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*120*120 سانتیمتر / سوراخکاری دارد

باربند آلومینیومی سوزوکی گرند ویتارا

4٬200٬000 تومان

سری Flat شامل سبد باربند با 5 عدد پایه کفی 4 عدد براکت سقف 2 عدد قلاب اتصال بار ابعاد: 2/5*110*115 سانتیمتر سوراخکاری ندارد

باربند آلومینیومی پاجرو 2008 چهار درب

4٬200٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 5 عدد پایه کفی / 4 عدد براکت سقف / 2 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*110*120سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

باربند آلومینیومی پاجرو 2008 دو درب

3٬600٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 4 عدد پایه کفی / 4 عددبراکت سقف / 2 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*110*90سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

باربند آلومینیومی پاجرو بهمنی

7٬900٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 9 عدد پایه کفی / 8 عدد پایه اتصال به ناودانی سقف / 2 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*135*200سانیمتر / سوراخکاری ندارد

باربند آلومینیومی پاترول 4 درب

7٬900٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 9 عدد پایه کفی / 8 عدد پایه اتصال به ناودانی سقف / 2 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*135*200سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

باربند آلومینیومی پاترول 2 درب

5٬650٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 7 عدد پایه کفی / 4 عدد پایه اتصال به ناودانی سقف / 2 عدد پایه سقف فایبر / ابعاد: 2/5*135*160سانتیمتر / سوراخکاری دارد

باربند آلومینیومی پاژن وانت

6٬700٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 7 عدد پایه کفی / 6 عدد پایه اتصال به ناودانی سقف / 2 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*145*160سانتیمتر / سوراخکاری ندارد

باربند آلومینیومی بلند خودروهای ناودانی دار

6٬000٬000 تومان

سری Flat فقط سبد باربند با 9 عدد پایه کفی ابعاد: 2/5*120*200 سانتیمتر بدون براکت سقف سوراخکاری ندارد

باربند آلومینیومی کوتاه خودروهای ناودانی دار

4٬200٬000 تومان

سری Flat / فقط سبد باربند با 6 عدد پایه کفی / ابعاد: 2/5*120*135سانتیمتر / بدون براکت سقف / سوراخکاری ندارد

رک عرضی 145 سانت

900٬000 تومان

شامل 1 عدد پایه کفی و درپوش ها ابعاد: 2/5*145

رک عرضی 135 سانت

900٬000 تومان

شامل 1 عدد پایه کفی و درپوش ها ابعاد: 2/5*135

رک عرضی 120 سانت

800٬000 تومان

شامل 1 عدد پایه کفی و درپوش ها ابعاد: 2/5*120

رک عرضی 110 سانت

750٬000 تومان

شامل 1 عدد پایه کفی و درپوش ها ابعاد: 2/5*110

باربند آلومینیومی تویوتا هایلوکس ویگو

4٬700٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 6 عدد پایه کفی / 4 عدد براکت سقف / 2 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد: 2/5*120*120سانتیمتر / سوراخکاری دارد

باربند آلومینیومی لنکروزر سری 200

6٬750٬000 تومان

سری Flat / شامل سبد باربند با 9 عدد پایه کفی / 6 عدد براکت سقف / 4 عدد قلاب اتصال بار / ابعاد :2/5*135*200 سانتیمتر / سوراخکاری ندارد